ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


РУСАЛКА   (Код в регистъра: 433)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 213.0 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Свищов, Населено място: с. Алеково, с. Хаджидимитрово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-924 от 24.10.2005 г., бр. 94/2005 на Държавен вестник 924-2005 г.

Цели на обявяване:
1. Запазването на разнообразни и характерни за района екосистеми и ландшафти, местообитания на редки и застрашени животински и растителни видове,;
2. Устойчиво съчетаване на дейности по опазване на околната среда с различни форми на местен поминък;

Режим на дейности:
1. Забранява се извършването на дейности, свързани с или водещи до отводняване или нарушаване на водния режим на съществуващите влажни зони, с изключение на отводняване на рибовъдни басейни, определени за интензивна риборазвъдна дейност съгласно т. 4 и след съгласуване с МОСВ;
2. Забранява се превръщане на влажните зони в обработваеми земи;
3. Забранява се безпокоене и ловуване на диви животни и увреждане на местата за тяхното размножаване;
4. Забранява се любителския риболов извън местата, определени и обозначени от лицата, стопанисващи рибовъдното стопанство;
5. Забранява се стопанския риболов извън басейните, определени по т. 4;
6. Забранява се строителство, с изключение на такова, свързано с нуждите на риборазвъдната дейност, включително за възстановяване и поддържане на рибните популации и за целите на екотуризма;
7. Забранява се използване на изкуствени торове и биоцидни вещества;
8. Забранява се замърсяване с отпадъци;
9. Забраняват се сечи на съществуващата горска растителност;
10. Забранява се косенето на тръстика във водните басейни, с изключение на тези, определени за интензивна риборазвъдна дейност съгласно т. 4 и след съгласуване с МОСВ;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Рибарници Хаджи Димитрово


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС