ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СТО ОВЦИ   (Код в регистъра: 434)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 289.84 хектара

Местоположение:
1. Област: Монтана, Община: Монтана, Населено място: с. Смоляновци
2. Област: Монтана, Община: Чипровци, Населено място: с. Превала

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-926 от 24.10.2005 г., бр. 94/2005 на Държавен вестник 926-2005 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на местообитания на защитени видове растения (снежно кокиче, петров кръст) и животни (шипоопашата костенурка, скален орел и др.), скални съобщества и характерен ландшафт;

Режим на дейности:
1. Забранява се внасяне на неместни растителни и животински видове;
2. Забранява се добив на подземни богатства по открит способ;
3. Забранява се увреждане на скални образувания;
4. Забранява се замърсяване с битови, строителни, промишлени и опасни отпадъци;
5. Забранява се палене на огън извън определените за целта места;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Западен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС