ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


УЗУНГЕРЕН   (Код в регистъра: 435)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 211.06 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: гр. Бургас, с. Твърдица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1152 от 23.11.2005 г., бр. 102/2005 на Държавен вестник 1152-2005 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-593 от 28.08.2017 г., бр. 85/2017 на Държавен вестник 593-2017 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествена влажна зона, остатък от езерото Мандра, местообитание на повече от 200 вида водолюбиви птици, от които 5 вида световно застрашени - малък корморан, къдроглав пеликан, червеногуша гъска, малка белочела гъска и ливаден дърдавец;
2. Опазване на защитени, редки и уязвими растителни и животински видове;

Режим на дейности:
1. Забранява се ловуване;
2. Забранява се спортен и промишлен риболов;
3. Забранява се косене на тръстика;
4. Забранява се опожаряване на растителността;
5. Забранява се паша на домашни животни;
6. Забранява се улов на блатен червей (Polihaeta)

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по двете директиви: Мандра - Пода


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС