ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЛЕСОПАРКА   (Код в регистъра: 437)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 100.16 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Лясковец, Населено място: гр. Лясковец

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1302 от 30.12.2005 г., бр. 15/2006 на Държавен вестник 1302-2005 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерни смесени широколистни гори от космат дъб, полски бряст, турска леска, клен и др., както и включващи голям брой вековни и забележителни дървета;

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждане на сечи, освен санитарни и отгледни с интензивност 15 %;
2. Забранява се провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естественият облик на ландшафта;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС