ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


РОЯШКА СКАЛА   (Код в регистъра: 438)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 7.2 хектара

Местоположение:
Област: Варна, Община: Дългопол, Населено място: с. Рояк

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1219 от 09.12.2005 г., бр. 3/2006 на Държавен вестник 1219-2005 г.

Цели на обявяване:
1. Запазването на територия с характерен ландшафт, включващ забележителни скални образувания - местообитания на защитени и приоритетни за опазване видове птици (скален орел, бухал, белоопашат мишелов и др.)
2. Запазване на защитени животински (голям подковонос, ръждив вечерник) и растителни видове (български сърпец, българска круша, борзеанов игловръх, картъловиден карамфил, тънкожилест пелин и др.);
3. Предоставяне на възможности за образователна дейност и развитие на устойчив туризъм;

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство;
2. Забранява се ловуването в периода от 1 февруари до 15 август;
3. Забранява се увреждането на скални образувания, разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки дейности;
4. Забранява се замърсяването с отпадъци;
5. Забранява се извеждането на сечи с изключение на отгледни и санитарни;
6. Забранява се залесяването с неместни видове;
7. Забраняват се промени в начина на трайно ползване на земята;
8. Забранява се скалното катерене, алпинизмът и планеризмът;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Провадийско - Роякско плато


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС