ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА КРИМСКА КАКУЛА (Salvia scabiosifolia)   (Код в регистъра: 439)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 3.51 хектара

Местоположение:
Област: Русе, Община: Бяла, Населено място: с. Полско Косово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-91 от 16.02.2006 г., бр. 28/2006 на Държавен вестник 91-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на единственото в страната находище на защитения растителен вид Кримска какула (Salviа scabiosifolia);
2. Съхраняване на уникален ландшафт, включващ характерни варовикови форми с хазмофитна растителност и типични крайречни растителни съобщества;

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство, производствените дейности, разкриването на кариери и други дейности, с които се изменя естественият ландшафт;
2. Забранява се паленето на огън;
3. Забранява се пашата на домашни животни;
4. Забранява се ловът и ловностопанските мероприятия;
5. Забранява се използването на изкуствени торове, продукти на растителна защита и други химически вещества и препарати;
6. Забранява се внасянето на неместни за района растителни и животински видове;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Река Янтра


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС