ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) В М. ДЯДО ВЪЛЧО   (Код в регистъра: 440)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 22.39 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Царево, Населено място: с. Кости

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-4051 от 29.12.1973 г., бр. 29/1974 на Държавен вестник 4051-1973 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-147 от 20.03.2006 г., бр. 33/2006 на Държавен вестник 147-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Естествено находище на пирен;

Режим на дейности:
1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и изкореняването на всякакви растения;
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;
3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата или леговищата им;
4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, увреждането или изменението на естествения облик на местността, включително и на водните течения;
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите;
6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи;
7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета;

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: СТРАНДЖА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС