ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГОЛЯМО И МАЛКО БУЛО   (Код в регистъра: 441)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 197.48 хектара

Местоположение:
Област: Варна, Община: Ветрино, Населено място: с. Невша

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-231 от 14.04.2006 г., бр. 40/2006 на Държавен вестник 231-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт - варовикови скални венци и останки от древен скален манастир;
2. Опазване на застрашени и редки растителни и животински видове, сред които египетски лешояд, скален орел, бухал, белоопашат мишелов, орел змияр, козодой, борзеанов игловръх, български сърпец, картъловиден карамфил, тънкожилест пелин, както и на техните местообитания;

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство;
2. Забранява се лов;
3. Забранява се преследване, улавяне и/или убиване на диви животни, както и повреждане на гнездата и/или леговищата им;
4. Забранява се увреждане и/или изземване на скални образувания, разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, водещи до промяна на скалните образувания и естествения ландшафт;
5. Забранява се замърсяване с отпадъци;
6. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на отгледни и санитарни;
7. Забранява се залесяване с неместни видове;
8. Забраняват се промени в начина на трайно ползване на земята;
9. Забранява се палене на огън извън определените от РИОСВ - Варна, за целта места;
10. Забранява се скално катерене, алпинизъм, парапланеризъм, делтапланеризъм и други дейности, водещи до безпокойство на гнездящите птици, през периода от 1 март до 31 август;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС