ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДЕБЕЛЕЦА   (Код в регистъра: 443)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 28.88 хектара

Местоположение:
Област: Шумен, Община: Смядово, Населено място: с. Веселиново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Шумен - ул. "Съединение" 71 ет 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-313 от 30.05.2006 г., бр. 55/2006 на Държавен вестник 313-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна букова гора и естествени находища на растителните видове: волски език (Phyllitis scolopendrium), мъжка папрат (Dryopteris filix - mas), женска папрат (Athyrium filix - femina), бодлив залист (Ruscus aculeatus), подезичен залист (Ruscus hypoglossum);
2. Опазване на защитени растителни и животински видове;

Режим на дейности:
1. Забранява се ловуване;
2. Забранява се палене на огън и бивакуване;
3. Забранява се проучване и добив на полезни изкопаеми;
4. Забранява се строителство, както и поставяне на преместваеми обекти и съоръжения;
5. Забранява се паша на домашни животни;
6. Забраняват се дейности, които могат да доведат до увреждането и унищожаването на екземпляри от растителни видове, предмет на защита на настоящата заповед, както и на техните месттобитания.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС