ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БОЖУР ПОЛЯНА   (Код в регистъра: 444)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 18.07 хектара

Местоположение:
Област: Търговище, Община: Търговище, Населено място: с. Вардун, с. Стража

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Шумен - ул. "Съединение" 71 ет 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-315 от 30.05.2006 г., бр. 55/2006 на Държавен вестник 315-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване находище на червен божур (Paeonia peregrina), лечебна иглика (Primula veris L.), както и на защитени растителни и животински видове

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството;
2. Забранява се поставянето на съоръжения, включително и на ветроенергийни станции и съоръжения за производство на електроенергия, с изключение на преместваеми обекти, които не са трайно свързани с терена, като: беседки, пейки, указателни и информационни табели, съдове за събиране на отпадъци и други за нуждите на екотуризма, обслужването на посетители и управлението на защитената територия;
3. Забранява се ловуването;
4. Забранява се пашата на домашни животни;
5. Забранява се паленето на огън извън обозначените за целта места;
6. Забранява се бивакуването;
7. Забранява се движението и паркирането на моторни превозни средства извън обозначените за целта места;
8. Забраняват се дейностите, които могат да доведат до увреждането и унищожаването на екземпляри от растителните видове, предмет на защита на заповедта, както и на техните местообитания;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС