ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КОЗЯ РЕКА   (Код в регистъра: 445)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 120.89 хектара

Местоположение:
Област: Варна, Община: Дългопол, Населено място: с. Аспарухово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-337 от 30.05.2006 г., бр. 57/2006 на Държавен вестник 337-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване местообитания на застрашени и редки растителни видове, като: Борзеанов игловръх (Alyssum borzaeanum), Български сърпец (Serratula bulgarica), Картъловиден карамфил (Dianthus nardiformis), Тънкожилест пелин (Artemisia lerchiana), Пурпурен лопен (Verbascum purpureum), Снежно кокиче (Galantus nivalis), Битински синчец (Scilla bithynica);
2. Опазване местообитания на застрашени и редки животински видове, като: Вълк (Canis lupus), Дива котка (Felis silvestris), Горски сънливец (Dryomys nitedula), Голям нощник (Myotis myotis), Ръждив вечерник (Nyctalus noctua), между които и видове птици - Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък креслив орел (Aquilla pomarina), Малък орел (Hieraetus pennatus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Бухал (Bubo bubo), Козодой (Caprimulgus europaeus), Осояд (Pernis apivorus), Черен щъркел (Ciconia nigra), Зелен кълвач (Picus viridis), Горска чучулига (Lullula arborea);
3. Запазването на характерен ландшафт, включващ уникални скални образувания.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството;
2. Забранява се ловуването в периода от 31 март до 15 август;
3. Забранява се увреждането на скални образувания;
4. Забранява се разкриването на кариери и провеждане на минно-геоложки дейности;
5. Забранява се замърсяването с отпадъци;
6. Забранява се извеждането на сечи, с изключение на отгледни и санитарни;
7. Забранява се залесяването с неместни дървесни видове;
8. Забраняват се промените в начина на трайно ползване на земята;
9. Забранява се паленето на огън;
10. Забранява се скалното катерене, алпинизмът и други екстремни спортове в периода от 1 март до 31 август.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС