ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ   (Код в регистъра: 447)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 234.44 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Първомай, Населено място: с. Градина

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-148 от 20.03.2006 г., бр. 75/2006 на Държавен вестник 148-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване находище на блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) и естествена равнинна крайречна гора от полски ясен (Fraxinus oxycarpa), полски бряст (Ulmus minor) и летен дъб (Quercus robur);

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна в начина на трайно ползване на имотите;
2. Забранява се разораване, с изключение на просеките (дивечови ниви);
3. Забранява се изкореняване на екземпляри от блатно кокиче;
4. Забранява се косене на ливадите преди 20 юни;
5. Забранява се паша и бивакуване на хора и домашни животни преди 20 юни;
6. Забранява се провеждане на дърводобивни дейности за периода 30.11. - 20.06., както и в случаите на преовлажнени почви;
7. Забранява се изкореняване на дървесна и храстова растителност;
8. Забранява се залесяване с неместни за района дървесни и храстовидни видове;
9. Забранява се замърсяване с отпадъци;
10. Забранява се палене на огън;
11. Забранява се строителство;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Марица Първомай


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС