ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БАТАКА - ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ   (Код в регистъра: 448)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 40.24 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Малко Търново, Населено място: с. Близнак

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-854 от 07.11.2006 г., бр. 6/2007 на Държавен вестник 854-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествени смесени дъбово-габърови гори с участие на странджански дъб - лъжник (Quercus hartwissiana Stev)

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство;
2. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки проучвания;
3. Забранява се извеждане на сечи с изключение на санитарни;
4. Забранява се паша на домашни животни.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС