ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ   (Код в регистъра: 449)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 82.09 хектара

Местоположение:
1. Област: Пловдив, Община: Марица, Населено място: с. Костиево
2. Област: Пловдив, Община: Пловдив, Населено място: гр. Пловдив
3. Област: Пловдив, Община: Родопи, Населено място: с. Оризари

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-644 от 05.09.2006 г., бр. 85/2006 на Държавен вестник 644-2006 г.

Документи за промяна:

Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-139 от 18.02.2014 г., бр. 24/2014 на Държавен вестник 139-2014 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване местообитание, място за почивка и струпване по време на миграция на малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus)

Режим на дейности:
1. Забранява се изсичане и опожаряване на дървета;
2. Забранява се добив на пясък и други инертни материали, с изключение на добив съгласно издадените до влизането на тази заповед в сила разрешителни от Басейнова дирекция за управление на водите - Източно-Беломорски район, Пловдив;
3. Забранява се ловуване;
4. Забранява се строителство, с изключение на хидротехнически съоръжения за осигуряване проводимостта на реката, инфраструктурни съоръжения с национално значение, както и ремонт и поддръжка на съществуващата инфраструктура;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Марица Пловдив


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС