ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ОСТРОВ ЦИБЪР   (Код в регистъра: 451)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 101.48 хектара

Местоположение:
Област: Монтана, Община: Вълчедръм, Населено място: с. Горни Цибър, с. Долни Цибър

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-292 от 10.04.2007 г., бр. 49/2007 на Държавен вестник 292-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на местообитания за гнездене, зимуване и почивка по време на миграция на защитени видове птици (речна рибарка, малка белочела рибарка, стридояд, къдроглав пеликан, смесена чаплова колония и др.):

Режим на дейности:
1. Забранява се ловуване на птици - обект на лов;
2. Забранява се палене на огън и опожаряване на растителността;
3. Забранява се косене през гнездовия период на птиците (1 февруари - 31 август);
4. Забранява се риболов във временни или постоянни затони;
5. Забранява се добив на инертни материали;
6. Забранява се извеждане на сечи в насажденията с гнездови колонии, както и сечи през гнездовия период на птиците;
7. Забранява се залесяване в пясъчните коси и затоните в отдел 60, подотдели ?1?, ?2?, ?3?, ?4?, ?5?, ?11? и ?12? по ЛУП на ДЛ - Лом, от 2006 г.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Остров до Горни Цибър


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС