ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА   (Код в регистъра: 452)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1891.21 хектара

Местоположение:
1. Област: Хасково, Община: Тополовград, Населено място: с. Радовец
2. Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Лесово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-385 от 13.06.2007 г., бр. 61/2007 на Държавен вестник 385-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на консервационно значими местообитания на 149 вида птици, 8 вида земноводни, 21 вида влечуги, на други защитени, редки и уязвими растителни и животински видове, техните съобщества, както и характерен ландшафт;

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство на промишлени обекти, сгради, пътища, канали, технически и други съоръжения, включително за производство на електроенергия, с изключение на строителство и дейности, свързани с охраната на държавната граница на Република България;
2. Забранява се търсене и проучване на подземни богатства, разкриване на кариери, мини и други дейности, водещи до увреждане на естествения ландшафт и нарушаване на естественото състояние на водния обект и бреговете му;
3. Забранява се създаване на култури от неместни растителни видове, с изключение на натурализираните видове.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС