ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СУХА РЕКА   (Код в регистъра: 454)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 2307.92 хектара

Местоположение:
1. Област: Добрич, Община: Добрич-селска, Населено място: с. Воднянци, с. Дряновец, с. Житница, с. Крагулево, с. Пчелник, с. Хитово
2. Област: Добрич, Община: Крушари, Населено място: с. Габер, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Огняново
3. Област: Добрич, Община: Тервел, Населено място: с. Балик, с. Брестница, с. Коларци, с. Оногур
4. Област: Силистра, Община: Кайнарджа, Населено място: с. Голеш, с. Краново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Варна - ул."Ян Палах" 4
2. Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-538 от 12.07.2007 г., бр. 68/2007 на Държавен вестник 538-2007 г.

Документи за промяна:

Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-459 от 13.06.2014 г., бр. 53/2014 на Държавен вестник 459-2014 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на територия с характерен ландшафт, включващ характерни за района суходолия, запазени части от камениста степ, скални тераси;
2. Опазване местообитанията на защитени, редки и уязвими растителни видове, като: Волжски горицвет - Abonis volgensis DC., Тънкожилест пелин - Artemisia lerchiana Weber, Светлолюспест пелин - Artemisia pedemontana Balbis, Румелийска метличина - Centaurea rumelika Boiss., Татарско диво зеле - Crambe tataria Sebeyk, Брошово еньовче - Galium rubioides L., Емилпопов очеболец - Potentilla emilli-popii Nyarady, ледебуров миск - Jurinea ledebourii Bunge, азиатска мишовка - Miniartia mesogitana;
3. Опазване местообитанията на защитени, редки и уязвими животински видове, като: лешников сънливец - Muscardinus avellanarius, добруджански хомяк - Cricetus cricetus, степна мишка - Sicista subtilis, лалугер - Citellus citellus, Късоопашат ястреб - Accipiter brevipes, Голям ястреб - Accipiter gentiles, Малък ястреб - Accipiter nisus, Кафявоглава потапница - Aythya ferina, Белочела потапница - Aythya niroka, Скален орел - Aquila chrysaetos, Малък креслив орел - Aquila pomarina, Бухал - Bubo bubo, Забулена сова - Tyto alba, Белоопашат мишелов - Buteo rufinus, Орел змияр - Circaetus galicus, Осояд - Pernis apivorus, Сокол орко - Falco subuteo, Вечерна ветрушка - Falco vespertinus, Ливаден дърдавец - Crex crex, Орел рибар - Pandion haliaetus, Малък корморан - Phalacrocorax pigmeus;
4. Предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна дейност, екологичен мониторинг и развитие на устойчив туризъм.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство, с изключение на: изграждане, ремонт и реконструкция на пътища, включени в списъка на републиканските и общинските пътища съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата и предвидени в специализираните устройствени схеми и планове, както и изграждане на обекти от газопреносната мрежа на страната с национално значение в имоти с номера: 000114 и 000115 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Балик, ЕКАТТЕ 02405, община Тервел, област Добрич;
2. Забранява се разкриване на кариери и други дейности, с които се изменят скалните образувания и естественият ландшафт;
3. Забранява се скално катерене и алпинизъм в периода 1 март - 30 юли;
4. Забранява се безпокоене на животинските видове през размножителния период;
5. Забранява се осъществяване на горскостопански дейности в периода 1 март - 30 юли;
6. Забранява се осъществяване на горскостопански дейности, които водят до смяна на местните за района дървесни видове;
7. Забранява се палене на огън, освен на определените за това места;
8. Забранява се залесяване и разораване на ливадите и пасищата.

Припокриване (частично или пълно):
1. Природна забележителност: ВРАТАТА
2. Природна забележителност: ПЕЩЕРАТА


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС