ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД   (Код в регистъра: 455)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 128.24 хектара

Местоположение:
Област: Хасково, Община: Димитровград, Населено място: гр. Димитровград, с. Радиево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-539 от 12.07.2007 г., бр. 68/2007 на Държавен вестник 539-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на част от поречието на река Марица, остатъци от заливни крайречни гори, представляващи местообитание, място за почивка и струпване по време на миграция на малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus)
2. Опазване на защитени животински видове, като: ушат гмурец, голям воден бик, късопръст ястреб, сокол орко, видра и др.;

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство, с изключение на: укрития за наблюдение на птици, поддържащи и експлоатационни дейности на съществуващите водовземни съоръжения;
2. Забраняват се сечи, с изключение на сечи за отстраняване на неместни видове и произходи, предвидени по ЛУП за отдели 22 и 665, в периода април - октомври;
3. Забранява се залесяване с неместни видове и произходи, с изключение на предвидените по ЛУП за отдели 22 и 665;
4. Забранява се ловуване и стрелба;
5. Забраняват се нови корекции на речното корито и други дейности, които могат да доведат до промяна на хидрологичния режим на река Марица;
6. Забранява се изземване на инертни материали, с изключение на изземване, което се извършва по силата на издадените до момента на влизане на тази заповед в сила разрешителни от Басейнова дирекция за управление на водите - Източно-Беломорски район, Пловдив.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС