ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВЕКОВНИТЕ БОРОВЕ   (Код в регистъра: 458)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 6.2 хектара

Местоположение:
Област: Кърджали, Община: Джебел, Населено място: с. Албанци, с. Воденичарско

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.427 от 18.06.2007 г., бр. 61/2007 на Държавен вестник 427-2007 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;
2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на местността;
3. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;
4. Забранява се ловуване;
5. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;
6. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;
7. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;
8. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект пасищни площи;
9. Разрешава се косене на сено.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС