ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАРСТОВИЯ КАНЬОН ГОЛЯМАТА КАНАРА   (Код в регистъра: 46)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 33.0 хектара

Местоположение:
Област: Варна, Община: Провадия, Населено място: с. Петров дол

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.213 от 05.04.1979 г., бр. 35/1979 на Държавен вестник 213-1979 г.

Цели на обявяване:
1. Карстов каньон, местообитание на белоопашат мишелов, египетски лешояд.

Режим на дейности:
1. Забранява се взривяването, строителство на пътища, разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя ландшафта
2. Забранява се ловът и безпокоенето на птиците, както и изземването на яйцата и малките им
3. Забранява се залагането на отровни примамки
4. Разрешава се използването на защитената местност за паша

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Провадийско - Роякско плато


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС