ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЕЛИКАНИТЕ   (Код в регистъра: 460)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 420.01 хектара

Местоположение:
Област: Силистра, Община: Силистра, Населено място: с. Айдемир, с. Ветрен, с. Сребърна

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.1 от 03.01.1983 г., бр. 5/1983 на Държавен вестник 1-1983 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-1455 от 11.12.2003 г., бр. 6/2004 на Държавен вестник
2. Прекатегоризация със Заповед No.РД-527 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 527-2007 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-202 от 11.03.2014 г., бр. 33/2014 на Държавен вестник 202-2014 г.
4. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-566 от 13.10.2016 г., бр. 87/2016 на Държавен вестник 566-2016 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство с изключение на пречиствателни съоръжения, както и на обслужващи съоръжения свързани с поддържане или подобряване на екологичното състояние на резервата;
2. Забранява се пускането на домашни водоплаващи птици;
3. Забранява се разкриването на кариери, както и провеждането на минно-геоложки дейности;
4. Забранява се ловуване, през периода на гнездене и отглеждане на малките на къдроглавия пеликан, от 1 февруари до 30 август;
5. Забранява се залесяване с неместни дървесни видове;
6. Забранява се замърсяване на терени с битови, промишлени и други отпадъци;
7. Забранява се палене на тръстиката, освен при доказана необходимост, съгласувано с МОСВ;
8. Забранява се промяна на начина на трайно ползване на земите от селскостопанския фонд до разработването на Плана за управление на буферната зона.
9. Разрешава се обработването на земи в селскостопанския фонд както до сега;
10. Разрешава се стопанисването на акациевите насаждения в горския фонд съгласно закона за горите;
11. Разрешава се пашата на овце в района на местностите Липова кория, Коджа баир и Домус кулак;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС