ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЛОМИЯ   (Код в регистъра: 462)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 277.51 хектара

Местоположение:
1. Област: Разград, Община: Цар Калоян, Населено място: гр. Цар Калоян
2. Област: Русе, Община: Ветово, Населено място: гр. Ветово, с. Кривня

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-520 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 520-2007 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-606 от 18.08.2011 г., бр. 80/2011 на Държавен вестник 606-2011 г.
2. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-703 от 23.10.2015 г., бр. 86/2015 на Държавен вестник 703-2015 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;
2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на местността;
3. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;
4. Забранява се ловуване;
5. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;
6. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;
7. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;
8. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените пасищни площи;
9. Разрешава се селскостопанска дейност традиционно провеждана в района;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС