ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НЕВИДА   (Код в регистъра: 463)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 121.2 хектара

Местоположение:
1. Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: гр. Клисура
2. Област: София, Община: Копривщица, Населено място: гр. Копривщица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Пловдив - бул. "Марица" 122
2. София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-508 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 508-2007 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;
2. Забранява се разкриване на кариери, изменянето на водния режим, замърсяването с химически вещества, промишлени и битови отпадъци;
3. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;
4. Забранява се ловуване;
5. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;
6. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;
7. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;
8. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените площи;
9. Разрешава се косене на сено и селскостопанска дейност традиционно провеждана в района.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС