ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СТЕПИТЕ   (Код в регистъра: 471)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 147.09 хектара

Местоположение:
Област: Добрич, Община: Каварна, Населено място: с. Българево, с. Свети Никола

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-514 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 514-2007 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-161 от 28.03.2018 г., бр. 36/2018 на Държавен вестник 161-2018 г.
2. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.634 от 24.10.2018 г., бр. 93/2018 на Държавен вестник 634-2018 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се събирането на диворастящи растения, плодове и семена;
2. Забранява се употреба на химически средства за растителна защита;
3. Забранява се паша на домашен добитък;
4. Забранява се всякакъв вид строителство;
5. Забранява се добив на инертни материали и други полезни изкопаеми;
6. Забранява се лова и риболова;
7. Разрешава се извеждането в горите на отгледни , санитарни, групово-изборни сечи;
8. Разрешава се селскостопанска дейност, каквато традиционно е провеждана в района;
9. Разрешават се ловностопански мероприятия, които биха увеличили характерната фауна;

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Комплекс Калиакра
2. ЗЗ по директивата за птиците: Калиакра


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС