ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПАДАЛА   (Код в регистъра: 48)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 33.83 хектара

Местоположение:
Област: Смолян, Община: Смолян, Населено място: с. Могилица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Заповед No.558 от 06.08.1979 г., бр. 67/1979 на Държавен вестник 558-1979 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-70 от 09.02.2018 г., бр. 30/2018 на Държавен вестник 70-2018 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се пашата на домашни животни;
2. Забранява се повреждане на горската растителност;
3. Забранява се преследване на дивите животни и нарушаване на местообитанията им;
4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя ландшафтът;
5. Забранява се извършване на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато е предвидено по устройствения правилник на защитената територия.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС