ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СЛАВЯНКА   (Код в регистъра: 488)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 701.3 хектара

Местоположение:
1. Област: Благоевград, Община: Сандански, Населено място: с. Голешово
2. Област: Благоевград, Община: Хаджидимово, Населено място: с. Нова Ловча, с. Парил

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул."Свобода" № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-425 от 18.06.2007 г., бр. 61/2007 на Държавен вестник 425-2007 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се изгаряне на тревната и храстовата растителност;
2. Забранява се изграждане на нови сгради, пътища и въжени линии;
3. Забранява се разкриване на кариери, добив на инертни материали, полезни изкопаеми и други дейности, с които се нарушава естествения облик на местността;
4. Забранява се използване на химически препарати за борба с вредителите или за торене на пасищата;
5. Забранява се ловуване;
6. Разрешава се паша в земите от поземления фонд и поддържане на съществуващите заслони за нуждата на животновъдството и на черния път до високопланинските пасища;
7. Разрешава се провеждане на предвидените в лесоустройствения проект на ДЛ-Гоце Делчев мероприятия в горските насаждения, с изключение на реконструкции и залесяване с неприсъщи за района видове и извеждането на санитарни сечи в насажденията ДЛ-Катунци;
8. Разрешава се използване на обработваемите земи по предназначението им;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС