ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


САМАРИТЕ   (Код в регистъра: 490)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 107.15 хектара

Местоположение:
Област: Монтана, Община: Берковица, Населено място: гр. Берковица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-887 от 02.10.1986 г., бр. 83/1986 на Държавен вестник 887-1986 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.417 от 18.06.2007 г., бр. 61/2007 на Държавен вестник 417-2007 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-496 от 19.05.2010 г., бр. 50/2010 на Държавен вестник 496-2010 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;
2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на местността;
3. Забранява се използване на химически средства за растителна защита
4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;
5. Забранява се ловуване;
6. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;
7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;
8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;
9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект пасищни площи;
10. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС