ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЧУПРЕНСКИ БУКИ   (Код в регистъра: 491)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 553.06 хектара

Местоположение:
1. Област: Видин, Община: Белоградчик, Населено място: с. Стакевци
2. Област: Видин, Община: Чупрене, Населено място: с. Горни Лом, с. Репляна, с. Чупрене

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-887 от 02.10.1986 г., бр. 83/1986 на Държавен вестник 887-1986 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-509 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 509-2007 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-216 от 12.03.2012 г., бр. 33/2012 на Държавен вестник 216-2012 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;
2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на местността;
3. Забранява се използване на химически средства за растителна защита;
4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;
5. Забранява се ловуване;
6. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;
7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;
8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;
9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект пасищни площи;
10. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Западен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС