ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГРАМАДИТЕ   (Код в регистъра: 492)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1323.6 хектара

Местоположение:
1. Област: Пазарджик, Община: Брацигово, Населено място: с. Равногор
2. Област: Пазарджик, Община: Пещера, Населено място: гр. Пещера

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-412 от 18.06.2007 г., бр. 61/2007 на Държавен вестник 412-2007 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство на нови временни или постоянни сгради, пътища и къмпинги, както и асфалтиране на съществуващите горски пътища;
2. Забранява се разкриване на кариери, изменяне на водния режим, замърсяване с химически вещества, промишлени и битови отпадъци;
3. Забранява се създаване на лични и помощни стопанства;
4. Забранява се паша на кози;
5. Забранява се използване на химически средства за борба с вредителите, в селското и горското стопанство;
6. Разрешава се преминаването на хора, впрегатен добитък и служебни моторни превозни средства по съществуващите горски пътища;
7. Разрешава се провеждане на отгледни,санитарни, групово-изборни и изборни сечи;
8. Разрешава се паша на домашни животни в отдели 101,105,106 и 110 на ДЛ-Пещера;
9. Разрешава се провеждане на подборен лов;
10. Разрешава се регулиран смолодобив от дърветата подлежащи на сеч;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС