ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СЪРНЕНА ПОЛЯНА   (Код в регистъра: 493)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 719.3 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Батак, Населено място: гр. Батак, с. Фотиново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-416 от 18.06.2007 г., бр. 61/2007 на Държавен вестник 416-2007 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство на нови сгради и пътища и асфалтиране на съществуващите пътища;
2. Забранява се разкриването на кариери, изменение на водния режим, замърсяване с химически вещества, промишлени и битови отпадъци;
3. Забранява се лагеруване на туристи;
4. Забранява се използване на химически препарати за борба с вредителите в селското и горското стопанство;
5. Забранява се паша на кози;
6. Разрешава се косене и обработване на селскостопански земи;
7. Разрешава се провеждане на отгледни,санитарни, групово-изборни и изборни сечи;
8. Разрешава се риболов по р.Градешница;
9. Разрешава се използване на съществуващите горски пътища;
10. Разрешава се провеждане на подборен лов;
11. Разрешава са регулиран смолодобив от дърветата подлежащи на сеч;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Западни Родопи


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС