ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПТИЦИТЕ   (Код в регистъра: 497)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 65.0 хектара

Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: гр. Елхово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-518 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 518-2007 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на сгради, пътища и канали;
2. Забранява се разкриване на кариери, изменение на водния режим и корекция на р.Тунджа, замърсяването с химични вещества, промишлени и битови отпадъци;
3. Забранява се ловуване;
4. Забранява се събирането на яйца и развалянето на гнездата на птиците;
5. Забранява се използване на химически средства за борба с вредителите, в селското и горското стопанство;
6. Забранява се паша на домашни животни в отдел 40""в";
7. Разрешава се обработването на селскостопанските земи;
8. Разрешава се обработването на селскостопанските земи;
9. Разрешава се паша на домашни животни.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС