ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МЕДВЕНСКИ КАРСТ   (Код в регистъра: 498)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.0 хектара

Местоположение:
Област: Сливен, Община: Котел, Населено място: гр. Котел, с. Медвен

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-420 от 18.06.2007 г., бр. 61/2007 на Държавен вестник 420-2007 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство на нови сгради, пътища, въжени линии и др.;
2. Забранява се разкриване на кариери и други дейности, с които се променя естествения облик на местността;
3. Забранява се замърсяване от всякакъв характер;
4. Забранява се изгаряне на храстовата и тревната растителност;
5. Забранява се използване на химични препарати за борба с вредителите в селското и горското стопанство;
6. Забранява се лов;
7. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;
8. Разрешава се регулирана паша на домашни животни в определените райони с изключение на кози;
9. Разрешава се провеждане на предвидените в лесоустройствените проекти мероприятия, но без провеждане на голи сечи. Постепенните сечи да се провеждат най-малко в три фази;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС