ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ   (Код в регистъра: 5)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 83.6 хектара

Местоположение:
Област: София, Община: Своге, Населено място: с. Миланово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.407 от 09.02.1966 г., бр. 35/1966 на Държавен вестник 407-1966 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.1449 от 21.12.1989 г., бр. 3/1990 на Държавен вестник 1449-1989 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на скални образувания;

Режим на дейности:
1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или части от тях, дълбаене подписи, засичане, боядисване, забиване на гвоздей, както и всякакви действия, които водят до повреждане или унищожение на растителността
2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време
3. Забранява се палене на огън извън определените за тази цел места
4. Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също събиране и унищожаване яйцата на птиците и повреждане гнездата им
5. Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства
6. Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените басейни
7. Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по скалите или скалните образувания, намиращи се на границите на обекта
8. Забранява се повреждане на съществуващите пътища, или отваряне на нови такива, както и преминаването на каквито и да било превозни средства по алеите определени за пешеходци
9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената покривка
10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите държавни и обществени постройки
11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с плана за благоустрояването на защитените местности
12. Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин служебните надписи, табели, пътеводни знаци и други съоръжения, както и поставянето на нови такива без разрешението на съответните горски стопанства
13. Разрешава се залесяване на голите площи
14. Разрешава се бране на някои растения с научна цел
15. Разрешава се намаляване на вредния дивеч, когато се умножи много, но по предварително одобрен план
16. Разрешава се провеждане на санитарна сеч в горите

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: ВРАЧАНСКИ БАЛКАН
2. Природна забележителност: ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА - С. МИЛАНОВО
3. ЗЗ по директивата за местообитанията: Врачански Балкан
4. ЗЗ по директивата за птиците: Врачански Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС