ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - С. ОСМАР   (Код в регистъра: 50)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 19.0 хектара

Местоположение:
Област: Шумен, Община: Велики Преслав, Населено място: с. Осмар

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Шумен - ул. "Съединение" 71 ет 4

Документи за обявяване:
Заповед No.608 от 23.08.1979 г., бр. 73/1979 на Държавен вестник 608-1979 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на блатно кокиче;

Режим на дейности:
1. Забранява се разораване, отводняване на терена и всички други дейности, които биха довели до унищожаване на блатното кокиче
2. Забранява се пашата на добитък
3. Забранява се косенето на ливадите преди прибиране на блатното кокиче и по-рано от 30 май всяка година


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС