ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЛОНГОЗИТЕ   (Код в регистъра: 502)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 176.91 хектара

Местоположение:
1. Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Бояново
2. Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Коневец

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-619 от 27.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 619-2007 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-832 от 14.11.2011 г., бр. 96/2011 на Държавен вестник 832-2011 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство на сгради, пътища и канали;
2. Забранява се разкриване на кариери и мини, изменяне на водния режим и корекция на реката, замърсяване с химически вещества, промишлени и битови отпадъци;
3. Забранява се създаване на лични и помощни стопанства;
4. Забранява се ловуване;
5. Забранява се събиране на яйца и разваляне на гнездата на птиците;
6. Разрешава се обработване на земята от поземления фонд
7. Разрешава се провеждане на горскостопански мероприятия в насажденията;
8. Разрешава се провеждане на мероприятия за подобряване състоянието на местната форма на колхитския фазан, както и подобряването на състоянието на екосистемата в резервата, по предварително съгласуван с Комитета за опазване на природната среда и Българската академия на науките план;
9. Разрешава се риболова по р.Тунджа.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС