ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ   (Код в регистъра: 508)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 501.3 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Царево, Населено място: с. Велика, с. Кондолово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-414 от 18.06.2007 г., бр. 61/2007 на Държавен вестник 414-2007 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство, провеждане на геоложки проучвания, разкриване на кариери и др. дейности, които нарушават естествения ландшафт;
2. Забранява се голи сечи и залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;
3. Забранява се ловуване освен регулиране числеността на дивите прасета;
4. Забранява се паша на домашни животни;
5. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;
6. Разрешава се ползване на земите от поземления фонд по традиционния начин;

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: СТРАНДЖА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС