ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГОРНА ЕЛЕНИЦА   (Код в регистъра: 509)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 91.1 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Царево, Населено място: с. Българи, с. Кости

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-419 от 18.06.2007 г., бр. 61/2007 на Държавен вестник 419-2007 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство на сгради и пътища от републиканската буферна зона;
2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и естествения облик на местността;
3. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;
4. Забранява се ловуване;
5. Забранява се залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;
6. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;
7. Разрешава се съществуващите гори със специално предназначение запазват своя статут;
8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;
9. Разрешава се паша на стопански животни /без кози/ в определените с лесоустройствени проекти пасищни площи;
10. Разрешава се косене на сено;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС