ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДРЕНЕТО   (Код в регистъра: 51)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 33.0 хектара

Местоположение:
Област: София, Община: Ботевград, Населено място: с. Литаково

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.779 от 19.10.1979 г., бр. 92/1979 на Държавен вестник 779-1979 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване местообитанията и гнездата на сиви чапли и бели щъркели;

Режим на дейности:
1. Забранява се отсичането на дъбовете
2. Забранява се разораване на ливадите
3. Забранява се всякакво строителство
4. Забранява се преследването на дивите животни и птиците и нарушаване на местообитанията им
5. Забранява се унищожаване на яйцата и гнездата на птиците
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя ландшафта
7. Забранява се залесяването
8. Разрешава се ливадите да се ползват за паша и добив на сено


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС