ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПОПОВАТА АДА   (Код в регистъра: 511)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 17.89 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Първомай, Населено място: с. Виница

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-696 от 19.09.2007 г., бр. 89/2007 на Държавен вестник 696-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на природни местообитания с консервационна значимост - вътрешни лонгозни гори край р.Тунджа и р. Марица и смесени тополови гори край реките;
2. Опазване на защитени животински видове, като: голям гребенест тритон (Triturus cristatus), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), каспийска блатна костенурка (Mauremys caspica), малък корморан (Haliaetor pygmaeus), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), малък воден бик (Ixobrychus minutus), черна каня (Milvus migrans), черен кълвач (Dryocopos martius), видра (Lutra lutra)и др.;
3. Запазване на представителни съобщества и екосистеми от островен тип в поречието на р. Марица;

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява се строителство, с изключение на хидроинженерни съоръжения, свързани с осигуряване оводняването на части от острова, с цел поддържане на заливаемите гори и дейности по възстановяване на въжени мостове;
4. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на санитарни и сечи, свързани с премахване на неместни храстови и дървесни видове;
5. Забранява се добив на инертни материали;
6. Забранява се паленето на огън;
7. Забранява се разораване и разкопаване на площи от територията на острова;
8. Забранява се замърсяване с отпадъци;
9. Забранява се залесяване с неместни растителни видове.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС