ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МУРВАТСКА РЕКА   (Код в регистъра: 512)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 72.87 хектара

Местоположение:
1. Област: Бургас, Община: Приморско, Населено място: с. Веселие
2. Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: с. Росен

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-927 от 28.12.2007 г., бр. 8/2008 на Държавен вестник 927-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на хагерово лале (Tulipa hagerii L.), както и други защитени растителни и животински видове, като: червена съсънка, шипобедрена костенурка, шипоопашата костенурка, жаба - дървесница;

Режим на дейности:
1. Забранява се късането на цветове и листа, ваденето на луковици на хагеровото лале (Tulipa hagerii L);
2. Забранява се паша на полудиви прасета от източнобалканска порода - мангалица;
3. Забранява се паша на домашни животни в периода от 1 април до 15 юни;
4. Забранява се косене на трева в периода от 1 април до 15 юни;
5. Забранява се смяна на предназначението на земята;
6. Забраняват се други дейности, които могат да доведат до унищожаване на вида.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС