ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДОЙЧОВ ОСТРОВ   (Код в регистъра: 514)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 16.05 хектара

Местоположение:
Област: Русе, Община: Борово, Населено място: с. Батин

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-919 от 27.12.2007 г., бр. 9/2008 на Държавен вестник 919-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на крайречни заливни гори, доминирани от бяла върба (Salix alba), бяла топола (Populus alba) и черна топола (Populus nigra), места (затони) за размножаване на консервационно значими видове риба;
2. Опазване на местообитанията на морския орел (Haliaeetus albicilla), малка бяла чапла (Egretta garzetta), сива чапла (Ardea cinerea), червена чапла (Ardea pupurea), нощна чапла (Nycticorax nycticorax);

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите;
2. Забраняват се посещения с изключение на такива, свързани със научноизследователска и образователна цел и провеждане на дейности по стопанисване и охрана;
3. Забранява се всякакво строителство, включително и временно;
4. Забранява се разкриване на кариери и добив на инертни материали на острова и в периметър 500 м около острова;
5. Забраняват се всякакви дейности, с които се изменя естественият облик на местността или водният й режим;
6. Забранява се провеждането на всякакъв вид сечи, с изключение на сечи за премахване на неместни дървесни и храстови видове, извън гнездовия период на птиците (1 януари - 1 септември);
7. Забранява се събиране на растителни и животински видове;
8. Забранява се ловуването, освен санитарен отстрел на дива свиня;
9. Забраняват се горскостопански мероприятия с изключение на сечи за премахване на неместни дървесни и храстови видове, извън гнездовия период на птиците (1 януари - 1 септември);
10. Забранява се внасяне на неместни растителни и животински видове;
11. Забранява се заравняване, разрушаване или прекъсване на връзката на съществуващите затони с главното течение на река Дунав;
12. Забранява се палене на огън и опожаряване на растителността;
13. Забранява се риболов във временни и постоянни затони, както и от брега на острова.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Рибарници Мечка


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС