ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ОСТРОВИ БЛИЗНАЦИТЕ   (Код в регистъра: 515)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 11.24 хектара

Местоположение:
Област: Видин, Община: Видин, Населено място: с. Цар Симеоново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-928 от 28.12.2007 г., бр. 9/2008 на Държавен вестник 928-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на местообитания на застрашени, редки и уязвими животински (лопатарка, нощна чапла, малка бяла чапла, сива чапла, малък корморан и голям корморан) и растителни видове (блатно кокиче, лъскаволистна млечка, кръглолистна вълча ябълка);

Режим на дейности:
1. Забранява се риболов във временни и/или постоянни затони;
2. Забранява се добив на инертни материали;
3. Забранява се извеждане на сечи през гнездовия период на птиците (1.02 - 31.07), както и в насажденията с гнездови колонии;
4. Забранява се ловуване през гнездовия период на птиците (февруари - юли);
5. Забранява се палене на огън и опожаряване на растителността;
6. Забраняват се други дейности, които могат да доведат до увреждане на местообитанията - косене, паша на домашен добитък и т.н.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС