ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КЛУВИЯТА - ДИВА ВОДА   (Код в регистъра: 517)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 330.1 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Асеновград, Населено място: с. Бачково, с. Добростан

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-780 от 16.10.2007 г., бр. 29/2008 на Държавен вестник 780-2007 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на сгради, пътища, въжени линии и др.;
2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и промяна на естествения облик на местността;
3. Забранява се замърсяване с промишлени и битови отпадъци;
4. Забранява се създаване на лични и помощни стопанства;
5. Забранява се паша на домашни животни, с изключение на ливадата в отдел 237 и земите около с. Бачково;
6. Забранява се ловуване;
7. Забранява се събиране на цветя и билки;
8. Забранява се смолодобив;
9. Забранява се изграждане на заслони за домашни животни в земите от поземления фонд, с изключение на земите около с. Бачково;
10. Забранява се лагеруване и палене на огън, извън определените места;
11. Разрешава се провеждане на предвидените по лесоустройствения проект мероприятия в горските насаждения, с изключение на залесяване с неприсъщи за района видове;
12. Разрешава се използване на работните земи край с. Бачково по досегашния начин;
13. Разрешава се обработване и косене на отделни малки площи от поземления фонд, намиращ се сред горските насаждения;
14. Разрешава се създаване на научна станция;
15. Разрешава се модернизиране на съществуващата почивна база по Кловийско дере, без увеличаване на леглофонда.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Добростан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС