ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КРЕСНЕНСКО ДЕФИЛЕ   (Код в регистъра: 518)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 418.5 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Кресна, Населено място: гр. Кресна, с. Горна Брезница

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул."Свобода" № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-56 от 30.01.2008 г., бр. 29/2008 на Държавен вестник 56-2008 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и изкуствени залесявания с неприсъщи за района видове;
2. Забранява се строителството на сгради и пътища, както и подобряването и разширяването на съществуващия горски път, преминаващ през резервата по западния бряг на р. Струма;
3. Забранява се разкриването на кариери, баластриери, коригиране на водното течение на р. Струма и нарушаване на водния режим;
4. Забранява се ловуването;
5. Забранява се използване на химически средства за борба с вредителите по горите и културите, както и използването на изкуствени торове;
6. Забранява се пашата на кози в отдели 99, 100, 427, 428, 429, 430 и 431;
7. Разрешава се поддържане и реконструкция на международното шосе София-Кулата, ж. п. линията, ж.п. гара "П Яворов" и тунелите;
8. Разрешава се прокарване на селскостопански път за м. "Шемето" през отдел 101;
9. Разрешава се паша в поземления фонд и в горските насаждения, определени за паша с лесоустройствения проект;
10. Разрешава се използването на обработваемите земи;
11. Разрешава се риболова по р. Струма;
12. Разрешава се преминаването на домашни животни през оградения прокар през отдели 99 и 100 при високи води и невъзможност за използване на бродовете по р. Влахинска.
13. Разрешава се ремонтиране и модернизиране на съществуващите сгради и временни постройки;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Кресна


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС