ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КОРИДОРИТЕ   (Код в регистъра: 519)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 27.49 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Долна Митрополия, Населено място: с. Биволаре

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-404 от 07.07.2008 г., бр. 73/2008 на Държавен вестник 404-2008 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на влажна зона и прилежащите й територии като местообитание на защитени и редки растителни видове, като: обикновена мехунка (Utricularia vulgaris);
2. Опазване на защитени и редки животински видове: голям гмурец-Podiceps cristatus, малък гмурец-Tachybaptus ruficollis, тръстиково шаварче-Acrocephalus arundinaceus, торбогнезд синигер-Remiz pendulinus, нощна чапла-Nycticorax nycticorax, малка бяла чапла-Egretta garzetta, гривеста чапла-Ardeola ralloides, голяма бяла чапла-Egretta alba, сива чапла-Ardea cinerea, ръждива чапла-Ardea purpurea, малък корморан-Phalacrocorax pygmeus, малък воден бик-Ixobrychus minutus, бял щъркел-Ciconia ciconia, бяла лопатарка-Platalea leucorodia, блестящ ибис-Plegadis falcinellus, ням лебед-Cygnus olor, поен лебед-Cygnus cygnus, сива гъска-Anser anser, бял ангъч-Tadorna tadorna, кафявоглава потапница-Aythya ferina, белоока потапница-Aythya nyroca, малък нирец-Mergus albellus, тръстиков блатар-Circus aeruginosus, сокол скитник-Falco peregrinus, сокол орко-Falco subbuteo, речна чайка-Larus ridibundus, белобуза рибарка-Chlidonias hybridus, видра-Lutra lutra и лалугер-Citellus citellus;

Режим на дейности:
1. Забраняват се дейности, които биха довели до промяна във водния режим на езерото;
2. Забранява се риболов в езерото с използването на лодки;
3. Забранява се риболов в периода 15 април - 15 юли;
4. Забранява се лов в периода 1 февруари - 30 септември;
5. Забранява се промяна на предназначението на земята и начина на трайно ползване;
6. Забранява се намаляване на площите, заети с естествена дървесна растителност, включително и изсичане на единични дървета;
7. Забранява се внасяне на неместни за района растителни и животински видове;
8. Забранява се извършване на дейности в гнездовите колонии на защитени видове птици, както и на разстояние 100 м от тези колонии през гнездовия период на птиците;
9. Забранява се всякакво строителство, включително изграждане на нови съоръжения за рибопроизводство и аквакултури;
10. Забранява се добив на инертни материали;
11. Забранява се третиране с химически препарати.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС