ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МАРЦИГАНИЦА   (Код в регистъра: 52)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 27.5 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Асеновград, Населено място: с. Добростан

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.55 от 29.01.1980 г., бр. 15/1980 на Държавен вестник 55-1980 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на забележителен пейзаж.

Режим на дейности:
1. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя ландшафта
2. Забранява се всякакво строителство освен предвиденото в устройствения проект на защитената територия
3. Забранява се пашата на домашни животни в земите от горския фонд
4. Забранява се повреждането на дървесната, храстовата и тревистата растителност
5. Забранява се преследването на дивите животни и нарушаване на местообитанията им
6. Разрешава се в горите да се водят ландшафтни и санитарни сечи, като се съхраняват старите чадърести дървета и хвойните
7. Разрешава се пашата на домашни животни и добива на сено в земите от поземления фонд

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Добростан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС