ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КОЗНИЦА   (Код в регистъра: 520)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 650.16 хектара

Местоположение:
1. Област: Пловдив, Община: Кричим, Населено място: гр. Кричим
2. Област: Пловдив, Община: Родопи, Населено място: с. Скобелево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-405 от 07.07.2008 г., бр. 73/2008 на Държавен вестник 405-2008 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на най-голямото в Родопите находище на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb).

Режим на дейности:
1. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
2. Забранява се разрушаването и изземването на скални маси;
3. Забранява се строителство, с изключение на обекти за ловностопански дейности;
4. Забранява се изграждане на нови пътища;
5. Забранява се промяна предназначението и начина на трайно ползване на земите, горите и водните течения;
6. Забранява се осъществяване на горскостопански дейности през периода 1 март - 15 юли;
7. Забраняват се всякакви сечи, с изключение на санитарни и отгледни;
8. Забранява се залесяване с неместни за района растителни видове;
9. Забранява се разселване на неместни за района животински видове;
10. Забранява се скалното катерене, алпинизъм, парапланеризъм, делтапланеризъм и мотоделтапланеризъм;
11. Забранява се бивакуването на хора;
12. Забранява се паша и бивакуване на домашни животни;
13. Забранява се паленето на огън;
14. Забранява се събирането на лечебни растения и гъби.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Западни


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС