ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МИДЖУР   (Код в регистъра: 522)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 159.31 хектара

Местоположение:
Област: Видин, Община: Чупрене, Населено място: с. Горни Лом

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-136 от 23.02.2009 г., бр. 36/2009 на Държавен вестник 136-2009 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-31 от 17.01.2012 г., бр. 14/2012 на Държавен вестник 31-2012 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване на характерен ландшафт, включващ високопланински пасища и скални зъбери, както и местообитанията на защитени и редки растителни видове, като: жълт крем (Lilium jankae), нарцисовидна съсънка (Anemone narcissiflora), алпийски повет (Clematis alpina), златовръх (Rhodiola rosea), петниста сверция (Swertia punctata), карпатска тоция (Tozzia carpathica) и др.

Режим на дейности:
1. Забранява се внасянето на неместни за района диви растителни и животински видове;
2. Забранява се добивът на подземни богатства по открит способ;
3. Забранява се събирането на вкаменелости и минерали;
4. Забранява се увреждането на скални образувания;
5. Забранява се паленето на огън извън определените за целта места.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС