ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЕЩЕРА - ГОДУМСКА ДУПКА   (Код в регистъра: 523)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 4.2 хектара

Местоположение:
Област: Смолян, Община: Неделино, Населено място: гр. Неделино

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-426 от 24.06.2009 г., бр. 59/2009 на Държавен вестник 426-2009 г.

Цели на обявяване:
1. Опазването на защитени растителни и животински видове и природни местообитания.

Режим на дейности:
1. Забраняват се голите сечи, както и отсичането на отделни стари и хралупести дървета;
2. Забранява се залесяването с неместни за района растителни видове;
3. Забранява се разселването на неместни за района животински видове;
4. Забранява се строителството на сгради и съоръжения, с изключение на посетителски и информационни центрове, екопътеки и съпътстващата ги инфраструктура;
5. Забранява се търсенето, проучването и добивът на подземни богатства;
6. Забранява се благоустрояването на пещера "Годумска дупка" и използването й за приютяване на домашни животни, складови помещения, производство на гъби и други производствени дейности;
7. Забранява се паленето на огън, освен в определените за това места.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС