ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БЛАТНО КОКИЧЕ   (Код в регистъра: 524)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 148.84 хектара

Местоположение:
Област: Добрич, Община: Балчик, Населено място: с. Кранево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-750 от 10.11.2009 г., бр. 4/2010 на Държавен вестник 750-2009 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-553 от 24.07.2015 г., бр. 63/2015 на Държавен вестник 553-2015 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се събирането на диворастящи плодове, семена и растения;
2. Забранява се извеждането на сечи освен отгледни и санитарни;
3. Забранява се ловът и риболовът;
4. Забранява се строителството;
5. Разрешава се реконструкцията на тополовите култури и замяната им с характерни за района дървесни видове.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС